RealMachineryn yleiset konemyyntiehdot

RealMachinery Oy, jäljempänä myyjä

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myyjän suoraan varastostaan (jäljempänä varastokauppa) tai laskutuksen kautta tavarantoimittajalta /valmistajalta toimitettuun tavaraan, mikäli osapuolet eivät joiltain osin ole nimenomaisesti toisin sopineet. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes myyjä kirjallisesti toisin ilmoittaa.

2. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta 14 päivää, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muuta johdu. Myyjällä on oikeus muuttaa tarjoustaan siltä osin, kuin muutostarpeen aiheuttajana on myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tekijä. Tarjous liitteineen on myyjän omaisuutta.

2.2. Hinta

Hinnat on annettu sitoumuksetta. Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin julkisiin veroihin ja maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia koneen toimituspäivään mennessä, pidättää myyjä oikeuden vastaaviin hinnanmuutoksiin. Tämän kauppasopimuksen ja rahoitusdokumenttien välillä voi olla eroa johtuen vaihtokoneen jäännösvelasta.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin oikeus vahingonkorvausvelvollisuudetta poiketa sovitusta toimitusajasta, jos:

- toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi

kohtuudella voittaa, tai tavarantoimittajan/valmistajan toimituksessa olevien virheiden takia taikka tämän toimituksen viivästyessä edellä mainitun kaltaisen esteen vuoksi, tai jos

- sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen laatuun nähden.

3.2. Tavaran luovutus

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut sen hallintaansa.

3.3. Vakuutus

Ostaja vastaa tavaran vakuuttamisesta toimitusehtojen mukaisesti mukaan lukien kuljetuksenaikaisen vakuutuksen. Myyjä voi vakuuttaa koneen asiakkaan lukuun jollei asiakas ole luovuttanut vakuutustodistusta luovutuspäivään mennessä.

3.4. Takuu

Ellei toisin ole sovittu, on myydylle tavaralle voimassa tavarantoimittajan/valmistajan ehtojen mukainen takuu. Myyjä vastaa vain itse antamistaan tavaraa koskevista lausumista ja lupauksista.

3.5. Pakkaus ja kuljetus

Myyjä toimittaa tavaran siten, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa. Hinnat eivät sisällä pakkausta tavarantoimittajan/valmistajan tavanomaista vakiopakkausta lukuun ottamatta. Myyjällä on oikeus veloittaa tavaran tarpeelliset pakkaus- ja suojauskustannukset sekä kuljetuskustannukset erikseen.

3.6. Myyjän viivästys

Milloin toimituksen täyttäminen on vaarassa viivästyä merkittävästi sovitun toimitusajan yli, on myyjä heti tämän tietäessään velvollinen ilmoittamaan siitä ostajalle. Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti, ei myyjä ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Voidakseen vedota viivästykseen ostajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.

3.7. Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdoista ei ole erikseen sovittu, on se ennen tavaran luovutusta. Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvollinen maksamaan 18% viivästyskoron, tai ostohetkellä sovitun koron, joka laskutetaan kustakin eräpäivästä lukien. Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen maksamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran tai laskun virheellisyyteen vedoten kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskun virheetön osa sopimuksen mukaisesti. Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on myyjällä oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvia korvausvaatimuksia tai purkaa kauppaa. Pääsääntöisesti kone pitää olla maksettuna ennen sen luovuttamista. Mikäli asiakas haluaa luovutuksen tapahtuvan ennen maksua, pitää olla rahoitusyhtiön tai pankin vaatimat dokumentit toimitettuna myyjälle allekirjoitettuna ennen luovutusta. Jos tavara on luovutettu ostajalle kohdan 3.2 mukaisesti ilman että dokumentit ovat valmiina on ostaja/vuokraaja velvollinen maksamaan 18% viivästyskorkoa koko kauppahinnasta siltä osin kuin luovutuspäivä lisättynä rahan maksatuspäivään ylittää 7 vrk.

3.8. Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä myyjälle kahden viikon kuluessa tavaran vastaanottamisesta ilman aiheetonta viivytystä uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita.

3.9. Tavaran virhe

Myyjällä on oikeus korjata mahdollisesti toimitettu virheellinen tavara, alentaa sen hintaa virhettä vastaavasti tai korvata se kokonaan uudella. Myyjän vastuu tavaran virheestä rajoittuu vain välittömiin vahinkoihin, ja enintään siihen määrään, minkä tavarantoimittaja/valmistaja on velvollinen korvaamaan.

3.10. Välillinen vahinko

Myyjä ei korvaa toimituksen virheellisyydestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvaa välillistä vahinkoa.

4. Kaupan purkaminen

4.1. Ostajan oikeus purkaa kauppa

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellisyydellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt se käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua viivästyksestä tai virheestä.

4.2. Myyjän oikeus purkaa kauppa

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa, myyjällä on oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole vähäinen, purkaa kauppa, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään 10% kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa siitä huolimatta, että ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3. Ylivoimainen este

Näiden ehtojen kohdassa 3.1. mainittujen syiden estäessä

toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kaupan ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Lisälaitteet konekaupan yhteydessä

Konekauppaan yhteydessä sovittujen lisälaitteiden toimituksiin liittyvä laskutus kulkee myyjän kautta, myös lisäveloitusten ja hyvitysten osalta.

6. Omistusoikeus

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne ensimmäisenä oikeusasteena Tampereen käräjäoikeudessa tai myyjän niin halutessa ostajan kotipaikan alioikeudessa.

8. Kuluttajansuoja

Nämä ehdot eivät rajoita yksityiselle kuluttajalle kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaan kuuluvia oikeuksia.

9. Henkilötietojen käsittely

Allekirjoittamalla kauppasopimuksen, hyväksyn sekä ymmärrän RealMachineryn (sekä sen tytäryhtiöiden) käsittelevän henkilötietojani Liitteen 1 (tietosuojalausunto) mukaisesti. Hyväksyn, että tietojani voidaan käyttää esimerkiksi markkinointi- sekä myyntitarkoituksiin sekä rahoituspäätösten hakemiseen. Tämän lisäksi hyväksyn, että koneeseeni voidaan asentaa, päivittää ja/tai seurata lainsäädännön puitteissa ohjelmistoja sekä telematiikkaa mistä tahansa syystä, esimerkiksi kaluston toiminnan parantamiseksi. Suostumuksen henkilötietojeni käyttöön voi perua, lukuun ottamatta tietosuojalausunnossa mainittavia käyttötarkoituksia, ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@realmachinery.fi.

10. Vaihtokone

Koneen ostaja luovuttaa vaihtokoneen myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa koneen, ellei muusta ajankohdasta ole sovittu. Ostaja vakuuttaa, että se on täysin maksettu ja hänen omistuksessaan ja ollut hänen käytössään ja koneeseen mahdollisesti vahvistetut kiinnitetyt haltijavelkakirjat ovat vapaina ostajan hallussa ja luovutetaan myyjälle viimeistään kaupanteon yhteydessä. Ostajan on kustannuksellaan pidettävä vaihtokone vakuutettuna tulipalon tai muun syyn aiheuttaman vahingoittumisen varalta määrästä, joka ei alita omaisuuden arvoa, siihen saakka kunnes kone on luovutettu myyjän hallintaan. Vaihtokone luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Vaihtokoneen tulee täyttää kaikilta osiltaan CE-hyväksynnän vaatimukset, muun muassa moottorin jälkikäsittelyn vaatimukset. Jos vaihtokoneen arvo on alentunut enemmän kuin mitä koneen tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuen tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että koneen arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtokoneen hintaa arvon muutosta vastaavaksi. Mikäli vaihtokoneen määräaikaishuolto on tekemättä (ylitysmarginaali10%) vastaa ostaja huollon kustannuksista. Vaihtokoneelle tehdään myyjän toimesta vastaanottotarkastus, jossa koneen todistukset, kunto, toiminta ja varusteet todetaan sovitun tasoiseksi ja kone täysin työkuntoiseksi, jollei ole muuta kirjallisesti sovittu. Tarkastuksessa kone hyväksytään osaksi kauppaa. Vastaanottotarkastuksessa havaitut poikkeamat johtavat kaupanpurkuun tai koneen uudelleen arvostukseen. Reklamaatioaika on 14 vrk vaihtokoneen toimituksesta.

Edustuksiamme