Konevuokrauksen yleiset sopimusehdot

Konevuokraamoiden Liiton Yleiset Vuokraus-ehdot sovellettuna työkoneiden vuokraukseen. Näitä sopimusehtoja sovelletaan yksityisasiakkaille ja yrityksille. Suomen Maarakentajien Keskusliitto (SML), Kuluttaja-asiamies ja Työsuojelupiiri ovat tarkastaneet ja hyväksyneet ehdot vuonna 1998.

RealRental Oy:n  konevuokrausehdot:

1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamo-liikkeen (jäljempänä ”vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”vuokralleottaja”) välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa  vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokrallean-tajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 vrk.

3. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuok-ralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä  kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjalli-sesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. Kirjallisena tehdyt erillissopimukset voivat poiketa edellä esitetyistä.

4. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan  tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista ellei muuta ole erikseen sovittu.Vuokralleottajan on taattava esteetön pääsy kohteeseen ja sieltä pois.

5. Vuokrakaluston käyttö

Koneen käyttöopastus RealMachineryn toimipaikassa vuokralleottajan niin halutessaan. Lähtökohtaisesti vuokralleottaja on alan ammattilainen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja  ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa  kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.

6. Vuokrauskaluston palautus

Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna asianmukaisesti ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä tämän sopimuksen k.o. kohta. Vuokrakalusto luovutetaan vuokraajalle polttoaineen osalta koneen polttoainemittarilukeman perusteella ja palautus vähintään samalla mittarilukemalla. Erotuksesta vuokranantaja on oikeutettu veloittamaan 1,75 € / l + alv. AdBluen kulutuksen erotus veloitetaan 2€/l + alv.

7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle ja/tai kolmannelle osapuolelle vuokra-aikana  huolimattomasta tai asiattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja  kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Kunnostuskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Pesu- ja puhdistusveloitus: Koneen vuokraus sisältää 60 minuuttia puhdistusta, mutta kaikki muu koneen ylimääräinen puhdistus veloitetaan erikseen. Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan vuokralleottajaa vähintään 150€ + alv aina 750€ + alv asti (maksimi). Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista. Vuokralleottaja vastaa rengasvaurioista, telavaurioista sekä kauhan ja lisälaitteiden kulutusosista. Koneen rikkoutuessa vuokralleottaja on velvollinen maksamaan seisonta-ajalta vuokraa 50% vuokrahinnasta.

8. Vuokralleantajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa peruskoneen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista ellei muuta ole erikseen sovittu. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset

Vuokralleottajalla täytyy olla kuljetusvakuutus ja vierasomaisuuden vakuutus, joiden korvausmäärät vastaavat vuokrattavan koneen uushankintahintaa. Kuljetusvakuutuksen voi vuokralleottaja esittää myös kuljetusliikkeen kautta, mutta vuokralleottaja vastaa siitä, että vuokralleantaja saa täysimääräisen korvauksen välillisine kuluineen vahingon syntyessä. Mikäli vuokralainen käyttää ulkopuolista kuljetusyritystä jolla kyseisiä vakuutuksia ei ole tai vuokralaisen oma vakuutusturva on katkennut. Veloitetaan vuokralaiselta 2 000e korvaus vakuutuksen laiminlyömisestä. Vakuutuksien puuttuessa vuokralleottajalta veloitetaan koko vuokra-ajalta 8% vuokraushinnasta  (1500e alv0% omavastuu) Vuokralaisen on otettava oma vakuutusturva tai sisällytettävä vuokraan Realturva, joka on joko 6% vuokraushinnasta, jolloin omavastuu on 3000€ (alv 0%), tai 8%, jolloin omavastuu on 1500€ (alv 0%) per vahinkoilmoitus.

10. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset, kuitenkin vähintään 1000€.

11. Perintä

RealRentalin erääntyneiden myyntilaskujen peritä hoidetaan Visma Financial Solutionsin toimesta. Erääntyneet laskut siirtyvät perintään laskun eräpäivän jälkeisenä arkipäivänä. RealRental Finlandilla on oikeus muuttaa laskujen viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

12.Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

14. Riitaisuudet

Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, laskutetaan yliajalta 18% viivästyskorko ja vuokralleantaja on oikeutettu ilmoittamatta ja viipymättä hakemaan kalusto pois vuokralleottajan kustannuksella. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

15. Henkilötietojen käsittely

Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen, hyväksyn sekä ymmärrän RealRentalin (sekä sen emo- ja tytäryhtiöiden) käsittelevän henkilötietojani Liitteen 1 (tietosuojalausunto) mukaisesti. Hyväksyn, että tietojani voidaan käyttää esimerkiksi markkinointi- sekä myyntitarkoituksiin sekä rahoituspäätösten hakemiseen. Tämän lisäksi hyväksyn, että koneeseeni voidaan asentaa, päivittää ja/tai seurata lainsäädännön puitteissa ohjelmistoja sekä telematiikkaa mistä tahansa syystä, esimerkiksi kaluston toiminnan parantamiseksi. Suostumuksen henkilötietojeni käyttöön voi perua, lukuun ottamatta tietosuojalausunnossa mainittavia käyttötarkoituksia, ottamalla yhteyttä osoitteeseen

info@realmachinery.fi.

Veloitusperusteet:

Vuokra peritään kaikilta päiviltä 5 pv/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa,  vuokralleottaja voi halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinnan, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä esim. 1 kk (=30 vrk) tai pidempi, voi vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausivuokran. Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra. Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pitempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausi vuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 21 päivän jälkeen. Ylimenevät tunnit veloitetaan laskukaavalla kuukausihinta jaettuna 160 tuntia.

HUOM: Nämä RealRental Oy:n konevuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden vuokrausehtojen muuttamiseen.